STEK

Uw koelinstallatie en milieuwetgeving

Als eigenaar of beheerder van een koelinstallatie wilt u op verantwoorde wijze optimaal rendement halen uit uw installatie. Daarbij moet u rekening houden met bepaalde Nederlandse regelgeving. Die regelgeving is er om verlies van koudemiddelen te voorkomen en om het energieverbruik te monitoren. Het doel is CO2 uitstoot te verminderen zodat de ozonlaag minder aangetast wordt en de aarde minder opwarmt.

 

Als koelinstallatiebeheerder of –eigenaar bent u o.a. verantwoordelijk voor:

  • Periodiek onderhoud en controle van de installatie;
  • Inschakelen van gecertificeerde / gekwalificeerde bedrijven en monteurs;
  • Documenten die bij de installatie

 

Onderhoud en controle:

Installaties moeten regelmatig worden gecontroleerd en onderhouden door gekwalificeerde personen. Installaties moeten in elk geval minstens éénmaal per jaar preventief onderhouden worden. Dit moet vaker als de koelinstallatie groter is of een koelmiddel bevat met een hoog GWP (Global Warming Potential).

 

Gecertificeerde bedrijven / monteurs:

Alleen gecertificeerde bedrijven die gekwalificeerde monteurs in dienst hebben, mogen koeltechnische werkzaamheden of keuringen aan koelinstallaties verrichten.

 

Documenten bij installatie:

De installateur registreert alle werkzaamheden aan de installaties op zgn. werkbonnen. Deze moet u bewaren. Heeft uw installatie een inhoud waarvan het CO2-equivalent groter is dan 5 ton? Dan moet u de werkbonnen bewaren in een logboek dat bij de installatie hoort. U kunt het logboek en de werkbonnen ook digitaal bewaren. NB: deze moeten wel te allen tijde geraadpleegd kunnen worden, bijv. ook bij een storing buiten kantooruren.

U moet er voor zorgen dat de installateur of een controleur de volgende documenten per installatie kan inzien:

  • Gebruikershandleiding
  • Leveranciershandleiding
  • Werkbonnen / logboek

 

Welke specifieke regelgeving is voor u van belang?

We lichten de belangrijkste regelgeving op hoofdlijnen toe. Deze richten zich op: veiligheid (PED), milieu (F-gassen) en energie (EPBD). Voor meer informatie kunt u terecht op www.stek.nl en bij uw STEK-gecertificeerde installateur.

 

PED (Pressure Equipment Directive)

Eisen die de veiligheid van drukapparatuur waarborgen (CE-markering)

De PED stelt eisen aan het ontwerpen, installeren en inbedrijfstellen. Afhankelijk van de soort installatie moet bij inbedrijfstellen, reparatie of wijziging een PED-(her)keuring plaatsvinden.

 

Installatie met PED-categorie:

PED-keuring door:

Artikel 3.3

Gecertificeerde onderneming

Categorie 1 – 4

Aangewezen keuringsinstantie of PED-gecertificeerde onderneming

De PED-categorie staat vermeld op het etiket op uw koelinstallatie.

 

F-gassen verordening

Eisen t.a.v. lekdichtheid van de koelinstallatie

De F-gassen verordening geeft aan wie onderhoud en reparaties moet uitvoeren en welke eisen aan deze personen en bedrijven worden gesteld. Daarnaast staan de minimale onderhoudsintervallen omschreven.

Per 1-1-2015 wordt de onderhoudsinterval bepaald op basis van het CO2-equivalent. Het CO2-equivalent berekent u door de GWP (Global Warming Potential) van een koelmiddel te vermenigvuldigen met de gebruikte hoeveelheid.

 

CO2-equivalent:

Aantal controles per jaar:

 

NB:

bij installaties met een lekdetectiesysteem kan deze frequentie gehalveerd worden

5 – 50 ton CO2-equivalent:

1 x

50 – 500 ton CO2-equivalent:

2 x

> 500 ton CO2-equivalent * :

4 x

* automatische lekdetectie verplicht

 

EPBD (Energy Performance of Buildings Directive)

Eisen t.a.v. energieprestatie

De EPBD is 1 december 2013 van kracht gegaan. De richtlijn geldt voor eigenaren / beheerders van een gebouw met een totaal opgeteld koelvermogen van 12 kW of meer. Kort gezegd verplicht het de eigenaar / beheerder om de koelinstallatie eens per 5 jaar op energieprestatie te laten keuren door een EPBD-gecertificeerde monteur.

EPBD-keuring: wanneer moet uw gebouw / installatie gekeurd zijn:

klasse:

bouwjaar aircosysteem:

keuring uiterlijk:

vereist diploma:

Klasse 1

12 – 45 kW

* ouder dan 1-12-2003

* van 1-12-2003 – 1-12-2008

31-12-2014

31-12-2015

EPBD-A

Klasse 2

45 – 270 kW

* ouder dan 1-12-2003

* van 1-12-2003 – 1-12-2008

30-6-2015

31-12-2015

EPBD-A en B

Klasse 3

> 270 kW

* ouder dan 1-12-2003

* van 1-12-2003 – 1-12-2008

30-6-2015

31-12-2015

EPBD-A en B

Alle klassen

van 1-12-2008 – 1-12-2013

30-6-2016

EPBD-A / EPBD-A en B

Alle klassen

vanaf 1012-2013

< 5 jr na ingebruikname

EPBD-A / EPBD-A en B

 

Activiteitenbesluit

Veiligheidsvoorschriften voor koelinstallaties met natuurlijke koudemiddelen

In het Activiteitenbesluit zijn eisen opgenomen voor koelinstallaties met natuurlijke koudemiddelen (ammoniak, CO2 en koolwaterstoffen zoals propaan). In het Activiteitenbesluit zijn voorschriften opgenomen voor de periodieke keuring. Deze gelden aanvullend op het Warenwetbesluit drukapparatuur verplichte keuringsregime. Daarnaast moeten bedrijven met koelinstallaties de keuringsrapporten en schriftelijke bewijzen van het onderhoud bewaren.

De koelinstallatie moet ten minste een maal per jaar gecontroleerd worden op veilig functioneren door een aantoonbaar competent persoon met een vakbekwaamheidscertificaat zoals bedoeld in PGS 13 (ammoniak), NPR 7600 (koolwaterstoffen) of NPR 7601 (kooldioxide).

 

STEK-gecertificeerde ondernemingen ontzorgen u

Besteed uw onderhoud en controles uit aan STEK-gecertificeerde ondernemers. Zij zorgen ervoor dat ú voldoet aan alle eisen en zijn als geen ander op de hoogte van de regelgeving. Ze staan voor een kwalitatieve, duurzame en veilige werkwijze. STEK borgt dit: we laten onafhankelijke keuringsinstanties periodiek hun kwaliteit, duurzaamheid en veilig handelen in bedrijfsvoering en praktijk controleren.

 Meer informatie?

U kunt terecht bij uw STEK-installateur of kijk op www.stek.nl.

Op zoek naar een STEK-gecertificeerd bedrijf? Kijk op www.stek.nl.